Gemaklike Kamers
Rustige, Huislike Atmosfeer
Eie Meubels In Kamer
Skoon Omgewing
Veilige Omgewing
Beweegruimte In Tuin
Joolige Atmosfeer
Korttermyn Verblyf
  • Dagsorg
  • Na- operatiewesorg
  • Versorg u `n bejaarde of gestremde tuis en het self nooit `n wegbreek kans nie?U kan hom of haar by ons bespreek, vir `n naweek of self langer, terwyl u weggaan.
  • Persoonlike Kwaliteit Diens!
Langtermyn Verblyf
  • Gemaklike huislike omgewing
  • Drie gebalanseerde etes per dag
  • Wasgoed
  • 24-Uur Hulp & Toesig
  • Bestuur deur Verpleegkundige
  • Maksimum Inwonders: 10-15